OPIS MIĘDZYNARODOWGO PROJEKTU POWER

„RÓŻNORODNOŚĆ TO BOGACTWO”

W Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego od 2019 roku realizujemy kolejny międzynarodowy projekt finansowany ze środków POWER. Odpowiada on na zdefiniowane wcześniej potrzeby nauczycieli i uczniów, określone i opisane w Europejskim Planie rozwoju szkoły. Tym razem chcemy skupić się na następujących obszarach:

1) Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli nauczających dzieci cudzoziemskie.
2) Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim i językiem rosyjskim.
3) Pogłębianiu europejskiego wymiaru naszej szkoły.

Główne cele projektu:

1) Poprawa organizacji i jakości uczenia i nauczania uczniów obcokrajowców.
2) Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania obcokrajowców.
3) Kształtowanie postaw otwartości wobec różnorodności i wielokulturowości (cała społeczność szkolna).
4) Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim i rosyjskim (nauczyciele przedmiotowcy i nauczyciele nauczania początkowego)

Cele szczegółowe:

1) Poznanie nowych metod i narzędzi pracy z uczniami obcokrajowcami.
2) Stworzenie polityki wspierającej integrację i przeciwdziałającej wykluczeniu w klasie i szkole.
3) Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli uczestniczących w mobilnościach, a co za tym idzie wszystkich pracowników szkoły.
4) Poznanie ludzi i innych kultur oraz upowszechnianie tej wiedzy wśród społeczności szkolnej.
5) Nawiązanie kontaktów międzynarodowych, które mają owocować realizacją różnych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym

pliki do pobrania