ERASMUS+ "Wielokulturowa szkoła - razem nam się ułoży"

2022-PL01-KA122-SCH-EDCA5CD2

„Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej”

Opis projektu

CELE:

1) Wzmocnić rolę języków obcych (projekty eTwinnig).

2) Poprawić stan psychiczny uczniów i nauczycieli poprzez trening uważności.

3) Nauczyć naszych podopiecznych reagowania na pierwsze objawy nieprawidłowego funkcjonowania organizmu.

4) Wzbogacić warsztat pracy nauczycieli o metody pracy z wielokulturową klasą, promować dialog i akceptację różnic.

5) Wykorzystać sport jako element integrujący uczniów z doświadczeniem migracji ze społecznością szkolną.

6) Wprowadzić elementy treningu uważności oraz praktyki jogi na stałe do programu szkoły.

7) Nauczyciele korzystający z kursów przeszkolą pozostałych pracowników tak, aby nasza placówka była w pełni przygotowana i wyposażona do radzenia sobie z tym nowym wyzwaniem związanym z kryzysem uchodźczym.

8) Wypracujemy zestaw dobrych praktyk włączania w społeczność szkolną uczniów i rodziców z doświadczeniem migracji.

Nasza szkoła, jak wiele w Polsce, stanęła przed ogromnym wyzwaniem

w lutym 2022 roku, aby przyjąć i prawidłowo zaopiekować się uczniami, którzy z powodu wybuchu wojny w Ukrainie przybyli do naszego miasta. Dla naszej społeczności było to ogromne wyzwanie. Właściwie z dnia na dzień musieliśmy zorganizować naukę dla kilkudziesięciu dzieci, które przyjechały bez elementarnej znajomości języka polskiego. Prawie w każdej klasie pojawili się nowi uczniowie.

W naszej szkole zmiany związane z napływem obcokrajowców były dość gwałtowne. To, co nie było problemem w 2019 roku, teraz stanowiło dla nas wyzwanie. Musieliśmy sami nauczyć się, jak zarządzać klasą wielokulturową. Wymagało to od nas prowadzenia zajęć dotyczących tolerancji, umiejętności posługiwania się (choćby na poziomie podstawowym) językiem obcym (angielskim lub rosyjskim). Ponadto pożądane było włączanie do środowisk lokalnych. Strategie edukacyjne, które wdrożyliśmy w wyniku ukończonych szkoleń wielokulturowych pomogą promować zwiększenie zaangażowania wszystkich uczestników procesu edukacyjnego w realizację praktyki włączającej. Oznacza to aktywizację uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Uważamy, że w ten sposób zapoczątkujemy wewnętrzny proces zmian sprzyjający wielokulturowości. Między innymi w tym celu zostanie stworzony cykl scenariuszy na godziny wychowawcze, promujący postawy otwartości i akceptacji.

Udzielanie wsparcia emocjonalnego uczniom z uwagi na barierę językową jest szczególnym wyzwaniem dla nauczycieli. Część naszych uczniów nie mówi w języku polskim, dlatego szukamy sposobów do pracy z nimi, których można używać przy elementarnej znajomości języka polskiego. Z tego powodu chcielibyśmy włączyć elementy mindfulness do pracy z uczniami. Metoda ta wymaga minimalnej znajomości języka polskiego. Można ją ćwiczyć z uczniami w każdych warunkach. Istnieją badania naukowe, które jednoznacznie potwierdzają, iż praktyka uważności, czyli umiejętność zauważania i obserwowania myśli oraz emocji bez ich oceniania, zmniejsza odczuwany stres i napięcie. Przeszkolenie trenerów i nauczycieli w zakresie treningu uważności zwiększy dostępność wsparcia uczniom w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. W naszej ocenie uważność jest uniwersalną i efektywną metodą redukcji stresu, którą możemy stosować, włączając do pracy obcokrajowców nawet słabo komunikujących się w języku polskim.

Chcemy, aby nauczyciele sprawnie posługiwali się językami obcymi (angielski i rosyjski). To ważne, by wspierać uczniów obcokrajowców zwłaszcza na początkowym etapie edukacji w naszej szkole. Usprawni to także pracę z uczniami w międzynarodowych projektach eTwinning. Wierzymy, że lepsza znajomość języków obcych zniweluje bariery kulturowe i komunikacyjne. Umożliwi nauczycielom korzystanie z szerszego wachlarza kursów doskonalących oraz konferencji naukowych prowadzonych w języku angielskim. Jest to szczególnie ważne dla tych nauczycieli, którzy z różnych powodów nie mieli możliwości nauki języka obcego we wcześniejszych okresach życia – np. z uwagi na studiowanie przed lub w okresie transformacji ustrojowej w Polsce lub pochodzących z obszarów wiejskich. Znajomość języków obcych pomoże wzbogacić lekcje o interesujące materiały dydaktyczne oraz formy pracy w wielokulturowych klasach.