Program SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 75 w Gdańsku od dnia 1 września 2021 rozpoczęła okres przygotowawczy do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Zgodnie z założeniami tego programu okres przygotowawczy trwa co najmniej 1 rok szkolny i nie dłużej niż 3 lata.

Zgodnie z kryteriami przynależności do Pomorskiej Sieci Przedszkoli, Szkół i Placówek Promujących Zdrowie w okresie przygotowawczym niezbędne jest w szczególności:

 1. Nawiązanie współpracy z koordynatorem Wojewódzkiej/Rejonowej Sieci Przedszkoli, Szkół, i Placówek Promujących Zdrowie,

 2. Przeszkolenie Rady Pedagogicznej, pozostałych pracowników szkoły oraz pielęgniarkę szkolną w zakresie koncepcji i zasad tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie,

 3. Przeprowadzenie oceny stopnia osiągania co najmniej jednego z czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie, w tym obowiązkowo ocenę stopnia osiągania standardu II, dotyczącego klimatu społecznego szkoły,

 4. Opracowanie planu działań dla rozwiązania jednego z problemów priorytetowych:

2021/2022- Problem priorytetowy: Radzenie ze stresem i Fonoholizm.

Działania które znacząco wpłynęły na rozwiązanie w/w problemu priorytetowego w roku szkolnym 2021/2022:

 1. „Tydzień relacji” poświęcony budowaniu pozytywnych relacji między uczniami.

 2.  Udział w projekcie higieny cyfrowej „Dbam o mój zasięg”

2022/2023- Problem priorytetowy: Radzenie ze stresem.

Działania które znacząco wpłynęły na rozwiązanie w/w problemu priorytetowego w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Tydzień uważności-propagowanie metody mindfulness w szkole- kontynuacja zajęć z Treningu Uważności.

 2. Współpraca z psychologiem sportu z PPP nr 6 w Gdańsku - warsztaty i sesja indywidualne dotyczące sposobów radzenia sobie z stresem startowym oraz przeciwdziałanie wypaleniu sportowemu.

 3. Zajęcia superwizyjne dla nauczycieli aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

 4. Udział w projekcie Erasmus -szkolenie nauczycieli dotyczące metody mindfulness.

 5. Założenie sali relaksacyjnej.

 6. Zajęcia dotyczące higieny snu prowadzone przez szkolnego psychologa.

 7. Innowacje pedagogiczne: Ewa Jura Illis- Elementy uważności klasa III; Marta Mierzejewska - Trening autogenny - gimnastyczki; Damian Laskowski - Praktyka mindfulness w gimnastyce w SP.

5) Podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia, tj. diagnozy potrzeb i zasobów.

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE: Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: -systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, - wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE:

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Funkcję Szkolnego Koordynatora Programu Szkoły Promującej Zdrowie pełni p. Ilona Jankowska, nauczyciel biologii.

Kontakt: i.jankowska@zssms.edu.gdansk.pl