Samorząd uczniowski

1. W Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku działa  samorząd  uczniowski,  zwany  dalej  „samorządem”

2.  Samorząd  tworzą  wszyscy  uczniowie ZSSiMS.

3.  Zasady  wybierania  i  działania  organów  samorządu  określa  regulamin  uchwalany  przez  ogół  uczniów  w  głosowaniu równym,  tajnym  i  powszechnym.  Organy  samorządu  są  jedynymi  reprezentantami  ogółu  uczniów.

4.  Regulamin  samorządu  nie  może  być  sprzeczny  ze  statutem  szkoły.

5.  Samorząd  może  przedstawiać radzie  pedagogicznej  oraz  dyrektorowi  wnioski  i  opinie  we wszystkich  sprawach  szkoły,  w  szczególności  dotyczących  realizacji  podstawowych  praw  uczniów,  takich  jak:

- prawo  do  zapoznawania  się  z  programem  nauczania,  z  jego  treścią,  celem  i  stawianymi  wymaganiami;

- prawo  do  jawnej  i  umotywowanej  oceny  postępów  w  nauce  i  zachowaniu;

- prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych  proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania  własnych  zainteresowań;

- prawo  redagowania  i  wydawania  gazety  szkolnej;

- prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi  w  porozumieniu  z  dyrektorem;

- prawo  wyboru  nauczyciela  pełniącego  rolę  opiekuna  samorządu.

6.  Samorząd  w  porozumieniu  z  dyrektorem  szkoły może  podejmować  działania  z  zakresu  wolontariatu.

7.  Samorząd  może  ze  swojego  składu  wyłonić  radę  wolontariatu. 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe Dz.U.2021.1082, Art. 85 

Samorząd Uczniowski ZSSiMS

Przewodniczący SU (XII LO)

Zastępca przewodniczącego SU (XII LO)

 Przewodniczący SU  (SSP 75)

Zastępca przewodniczącego SU  (SSP 75)

Skarbnik