Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła takie kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego szkoły będącej jednostką budżetową;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Przewodniczącym  rady  pedagogicznej  Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku jest  dyrektor szkoły Ewa Leyk-Latowska.

Rada  pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082, Art. 70 ust.1,2 )